Diesel RAM Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
1 Posts
Discussion Starter · #1 ·
EOS M10 là mẫu nhẹ nhất trong dòng EOS nhưng nó thuộc dòng máy ảnh mirrorless Canon . Tập trung tối đa vào khả năng hỗ trợ điều khiển và nâng cao chất lượng ảnh nên nó đã nhận được nhiều chú ý của giới công nghệ.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top